Kiya Shii Docchi ga Osuki? - Who Do You Love More? (Comic Doki! 2007-01) Yoroshii