88 gou (Ooishi Chuuni) Shiritsu Durikura Gakuen (DREAM C CLUB)