(SC65) Hirahira (Hirari) Game Gaisha no Shachiku-chan (NEW GAME!)