(SC46) An-Arc (Hamo) Nan no Koto daka WakarimaSenshi (Dragon Quest III) SMDC