(C68) Pokopen-Honpo (Shikato Miyo) Toshigo no oneesama ga miteru (Maria-sama ga Miteru)